Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2022

Malediki di Iob

Malediki di Iob A lua naskal dio. Perisez la dio, en qua me naskis,           e la nokto, qua dicis: «Infantulo esas konceptita»! Ta dio, lu chanjesez a tenebro,          Deo ne suciez lu en la cielo, e la lumo ne plus brilez sur olu!          Olun kaptez la tenebro e l'ombro dil morto; super lu rezidez densa nubi,          e lun terorigez nigra fenomeni. Ta nokto, olun raptez la tenebro;          ol desaparez ek la yaro; ol ne plus kontesez en la monati!          Sterila divenez ta nokto; la joyo forirez de olu!          Ti maledikez lu, qui maledikas la dii, (1) ti, qui savas iritar Leviathan! (2)          La steli di lua krepuskulo extingez; ol vane expektez ul lumo,          ed ol ne videz la palpebri dil auroro; nam ol ne klozis la sino, qua konceptis me,          nek deturnis la sufro de mea regardi! Pro quo me ne mortis en la ventro di mea matro?          pro quo me ne expiris ekirante lua sino? Pro quo me trovis gremio (3) por aceptar me,          e mami por alaktar me? Nun

Ido-himno

 IDO-HIMNO da Sten Liljedahl Yen ni venas mikra Idistaro kun ideo bel e praktikala, por montrar ad obstinem homaro, maxim bona verko mondlinguala. Lernez Ido simpla e sparema nam stranjera lingui desfacila esas nur obstakli disipema, qui impedas agi plu fertila. Helpez do per honoroz kombato, frati sur la tero sospiranta, al felica e vinkoza fato, quan meritas linguo uniganta! Vivez Ido, nia grand idolo, kom la vera linguo futurala! Brilez stelo, nia kar simbolo, klare tra la mondo unesala! Fonto: Internacia Lernolibro por Esperantistoj , Heinz Jacob (1934), p. 32.

Titanic

"Titanic". Poemo en Ido da S. Liljedahl.   En la kolda nokto longa silencoza, super l'oceano kalma marveloza flugas la fiera navo di la mondo. On festenas, dancas en flirtanta rondo, nulu pensas a dizastro, nam ne ventas, ma subite tremon gigantal on sentas. Quo eventis? omni klamas, ne savanta ke Titanic ja recevis shoko mortiganta. Helpez, helpez esas lua vorti lasta per elektra radii en la spaco vasta. Malgre to nur kelka centi de la mili povas evitar la morto per salvili. Harda fato tiras spozo de spozino, kindi de gepatri, frato de fratino. Multi, qui nultempe a sa Deo venis, nun suplikas Il, qua donis e qua prenis. E "Plu proxim Deo", la muziko sonas, dum ke la giganto en la ondi dronas. Ube esas tua povo nun, homaro, ye kombato en la sino di la maro? Ti qui ja salvesis, fore quik duktesas e la krii del mortanti lente cesas. Ho, Titanic, granda radioz titano, tale desaparis tu en l'oceano! Fonto: Mondo I 94 (mayo 1912) spozo = spoz-(ul)o kindi = filii

Decembro

monato decembro sub zero ul nombro arivas tenebro dormema cerebro fatig omna membro me iras al chambro me lektas ul libro yen klozas palpebro me sonjas pri zebro kokumbro kom sabro

Unitazo

Unitazo: fixa recevuyo en qua homo povas urinifar o fekifar, tipale konsistanta en granda bolo konektita a sistemo por ek-flushar l'exkrementi ad-en kloako o septa foso. l'intestino sequas fazo unitazo, unitazo a tu per rapida pazo unitazo, unitazo dum la lekto di ul frazo unitazo, unitazo yen la falo di extaso unitazo, unitazo forta «pluf» e grand emfazo unitazo, unitazo ula-foye, plena kazo unitazo, unitazo kompatindo, ica nazo unitazo, unitazo ma tempope venas blazo unitazo, unitazo por homaro, vivo-bazo unitazo, unitazo alejero, santa vazo unitazo, unitazo Dedikat a ti omna qui ne acesas unitazo lor oportuna instanto.

Greka legendo

En antiqua tempo, longe ante la nasko di Homero, vivis pastora puero, qua pasturigis sua mutoni sur la herboza Alpi di Parnaso. Por amuzar su il tranchis kano, boris trueti en ol e pleis tre gracioze sur ta fluto. Joyoze il invitis sua amiki, facar same, ma li mokis lu. «Kad ne suficas a tu la kanto di la uceli e la melodioza voco di la yuna puerini? Pro quo ni bezonas nova muziko? Ma la pastoreto ne cedis, e la yuna pastori di Parnaso questionis la saji en Grekia. «Ho, honorinda saji», li parolis, «kad artificala muziko esas posibla?» La honorinda saji meditis longe, karezis sua longa barbi; lore li proklamis la oraklo : «No, vi yuna pastori, tala muziko esas neposibla, nam ol nultempe existis; se ol esus posibla, ol esus nur quaze la balbuto di barbari, konfuza mixuro de soni, nesuportebla da omna delikata oreli.» Triumfante la pastoreti rivenis ad sua trupi ed itere li mokis la tro inventema kamarado. Ma ica esis obstinema. Sen despito il tranchis kani, sencese il impozis oli a sua

Prego sur l'Akropolo (Ernest RENAN)

Me naskis, deina blu-okulo, de barbara genitori, che la bon e vertuoza Cimeriani, qui habitas la bordo di maro sen-luma, herisata da rokaji, sempre batata da sturmi. Ibe on konocas apene la suno; la flori esas la muski maral, l’algi e la koloroza konki, quin on trovas en la fundo dil gulfeti dezerta. Ibe la nubi semblas sen koloro, ed ipsa la joyo esas kelke trista; ma fonteni de kold aquo ibe fluas ek la rokaji, e l’okuli dil yunini esas quale ta verda fonteni en qui, sur fundi de herbi ondo-forma, reflektas su la cielo. Mea preavi, tam antiqui kam ni povas konocar, esis konsakrit a fora navigado sur mari, quin tua argonauti nul-tempe konocis. Me audis, dum mea yuneso, la kansoni pri voyaji al polo; me esis bersat en la memoreso dil glaci-flotari, dil nebuloz mari lakto-simila, dil insuli plena de uceli, qui sua-hore kantadas, e flugeskante omni kune obskurigas la cielo. Tradukis Louis DE BEAUFRONT Adaptis Gilles-Philippe MORIN

La Skopo

Tra densa tenebro, lumizas nin stelo Ad olqua konstante ni fidas. Per lua brilado en nigra cielo, La skopon montrata ni vidas. E nule ni timas la nokto-fantomi, La stroki dil fato, la moki dil homi, Nam rekta, sentrompa, justege trasita, La voyo da ni selektita. Ni semas obstine, nultempe tedesas, Al tempi futura pensante, Mil grani perisas, dek mili perdesas; Ni plugas e semas konstante. «Ha finez!» klamachas la homi kun moko «No, durez, avancez!» adjuras nin voko; La nevi per benedikado vi pagos, Se kun persevero vi agos. Dum longa sukusi dil vintro-tempesti, Ul branchi frapita ruptesas. L’arboro ne mortis, e balde nov testi Pri lua vigoro trovesas. Certege permanos la brav idistaro: Lun ya ne faligos mult enemikaro. Plenfide lu marchas, ardore flamoza, Al skopo brilante lumoza. Kuraje, persiste, ne deviacante, Ni sequez la voyo montrita! Mem singla guteti, sencese falante, Perforas la petro granita. L’espero, l’obstino e la konstanteso, Yen bela tri forci, di qui l’efikado, Tra mult

Specimeno

La progresi di la cienco e di l' industrio dum la dekenonesma yarcento multigis grandege la relati inter omna civilizita populi: la fervoyi e la vapornavi proximigis li reciproke; la telegrafilo, la telefonilo supresis la disto inter li. Mem ti, qui ne ekiris e nultempe ekiros ek sua patrio, povas su vidar subite koram stranjeri veninta per motorveturo o per direktebla aernavo. Or nulu povas savar omna stranjera lingui, e mem tre poki en omna naciono povas savar un o du lingui di vicina landi. Esas do necesa, ke la mondo havez un linguo helpanta komuna por la relati internaciona omnaspeca. Or ica linguo devas esar lernebla e komprenebla senpene da la maxim granda nombro de personi; konseque la maxim bona linguo internaciona esas ta, qua prizentas la maxim granda facileso por la maxim multa homi : e ca defino suficas por determinar komplete la solvo di la problemo. Fonto:  Vocabulaire usuel , Louis DE BEAUFRONT, 1938, p. 5. Les progr├Ęs des sciences et de l’industrie durant le dix-ne