Skip to main content

Malediki di Iob

Malediki di Iob

A lua naskal dio.

Perisez la dio, en qua me naskis,
        e la nokto, qua dicis: «Infantulo esas konceptita»!
Ta dio, lu chanjesez a tenebro,
        Deo ne suciez lu en la cielo,
e la lumo ne plus brilez sur olu!
        Olun kaptez la tenebro e l'ombro dil morto;
super lu rezidez densa nubi,
        e lun terorigez nigra fenomeni.

Ta nokto, olun raptez la tenebro;
        ol desaparez ek la yaro;
ol ne plus kontesez en la monati!
        Sterila divenez ta nokto;
la joyo forirez de olu!
        Ti maledikez lu, qui maledikas la dii, (1)
ti, qui savas iritar Leviathan! (2)
        La steli di lua krepuskulo extingez;
ol vane expektez ul lumo,
        ed ol ne videz la palpebri dil auroro;
nam ol ne klozis la sino, qua konceptis me,
        nek deturnis la sufro de mea regardi!

Pro quo me ne mortis en la ventro di mea matro?
        pro quo me ne expiris ekirante lua sino?
Pro quo me trovis gremio (3) por aceptar me,
        e mami por alaktar me?

Nun me jacus quieta;
        me dormus, me repozus
kun la reji e la potenti dil tero,
        qui konstruktis a su mauzolei;
kun la princi, qui havis oro,
        e plenigis ye pekunio sua domi.
O me existus, quale celit' aborturo,
        quale infanti ne vidinta la lumo.
Ibe (4) ne plus agitas su la maligni;
        ibe repozas ti, qui konsumis sua vigoro.
Ibe la kaptiti esas omni pace,
        li ne audas la voco dil opresero;
la humilo e la potento jacas ibe,
        e la sklavo liberigita de sua mastro (4).

Pro quo Lu (5) donas la lumo al sufranti
        e la vivo ad iti, qui havas bitreso en l'anmo,
qui vane esperas la morto,
        qui deziras lu plu kam trezoro,
qui joyus ed exultus,
        se li trovus la tombo;
al homo ne-savant adube ol iras
        e quan Deo cirkondas omnaparte?
Mea sospiri, yen mea pano,
        e mea klami quale l'aquo fluadas.
Quon me timegis, to eventas ad me;
        quo me pavorigis, to atingas me.
Nul quieteso, nul paco, nul repozo:
        la trublado kaptis me.

(IOB III, 3-26.)
Vortope tradukis ek la Hebrea L. B.

(1) La magiisti o sorcisti.

(2) To esas la krokodilo precipue. Figurale: forco enemika.

(3) En persono sidanta, «gremio» esas la parto, qua trovesas de la tayo til la genui.

(4) La prepoziciono «de» klare montras, ke l'ideo tradukita equivalas la Franca «délivré de son maître», e ne ica tote altra: «délivré par son maître». Se on uzus la nepreciza prepoziciono «ye», on ne savus, qua de la du idei tradukesus. Ica exemplo, inter mili citebla, montras ke Esperanto, povante uzar nur de o ye, en kazi analoga, produktas neeviteble dusenceso o lasas l'ideo en la neprecizeso. Fakte ica linguo ne povas tradukar lu.

(5) Lu Deo.


Comments

Popular posts from this blog

Prece super le Acropole

"Io nasceva, deessa al oculos blau, de parentes barbare, al domo del Cimmerios bon e virtuose qui habita al bordo de un mar sub umbra, ericiate de roccas, sempre battite per le tempestas. Ibi on cognosce a pena le sol; le floras es le muscos marin, le algas e le conchas que on trova in le fundo del baias solitari. Ibi le nubes pare sin color, e le gaudio mesme es un poco triste; ma fontanas de aqua frigide ibi sorti del rocca, e le oculos del juvene pueras es como iste verde fontanas ubi, super fundos de herbas ondulate, mira se le celo. "Mi patres, si longe que nos pote remontar, esseva votate al navigationes lontan, in mares que tu Argonautas non cosgnosceva. Io audiva, quando io esseva juvene, le cantos del viages polar; io esseva cunate al memoria del glacies flottante, del mares brumose similabile a lacte, del insulas populate de aves que canta a su horas e que, prendente lor involo totes insimul, obscura le celo." Prière sur l'Acropole de Renan (1883)

Decembro

monato decembro sub zero ul nombro arivas tenebro dormema cerebro fatig omna membro me iras al chambro me lektas ul libro yen klozas palpebro me sonjas pri zebro kokumbro kom sabro