Skip to main content

Malediki di Iob

Malediki di Iob

A lua naskal dio.

Perisez la dio, en qua me naskis,
        e la nokto, qua dicis: «Infantulo esas konceptita»!
Ta dio, lu chanjesez a tenebro,
        Deo ne suciez lu en la cielo,
e la lumo ne plus brilez sur olu!
        Olun kaptez la tenebro e l'ombro dil morto;
super lu rezidez densa nubi,
        e lun terorigez nigra fenomeni.

Ta nokto, olun raptez la tenebro;
        ol desaparez ek la yaro;
ol ne plus kontesez en la monati!
        Sterila divenez ta nokto;
la joyo forirez de olu!
        Ti maledikez lu, qui maledikas la dii, (1)
ti, qui savas iritar Leviathan! (2)
        La steli di lua krepuskulo extingez;
ol vane expektez ul lumo,
        ed ol ne videz la palpebri dil auroro;
nam ol ne klozis la sino, qua konceptis me,
        nek deturnis la sufro de mea regardi!

Pro quo me ne mortis en la ventro di mea matro?
        pro quo me ne expiris ekirante lua sino?
Pro quo me trovis gremio (3) por aceptar me,
        e mami por alaktar me?

Nun me jacus quieta;
        me dormus, me repozus
kun la reji e la potenti dil tero,
        qui konstruktis a su mauzolei;
kun la princi, qui havis oro,
        e plenigis ye pekunio sua domi.
O me existus, quale celit' aborturo,
        quale infanti ne vidinta la lumo.
Ibe (4) ne plus agitas su la maligni;
        ibe repozas ti, qui konsumis sua vigoro.
Ibe la kaptiti esas omni pace,
        li ne audas la voco dil opresero;
la humilo e la potento jacas ibe,
        e la sklavo liberigita de sua mastro (4).

Pro quo Lu (5) donas la lumo al sufranti
        e la vivo ad iti, qui havas bitreso en l'anmo,
qui vane esperas la morto,
        qui deziras lu plu kam trezoro,
qui joyus ed exultus,
        se li trovus la tombo;
al homo ne-savant adube ol iras
        e quan Deo cirkondas omnaparte?
Mea sospiri, yen mea pano,
        e mea klami quale l'aquo fluadas.
Quon me timegis, to eventas ad me;
        quo me pavorigis, to atingas me.
Nul quieteso, nul paco, nul repozo:
        la trublado kaptis me.

(IOB III, 3-26.)
Vortope tradukis ek la Hebrea L. B.

(1) La magiisti o sorcisti.

(2) To esas la krokodilo precipue. Figurale: forco enemika.

(3) En persono sidanta, «gremio» esas la parto, qua trovesas de la tayo til la genui.

(4) La prepoziciono «de» klare montras, ke l'ideo tradukita equivalas la Franca «délivré de son maître», e ne ica tote altra: «délivré par son maître». Se on uzus la nepreciza prepoziciono «ye», on ne savus, qua de la du idei tradukesus. Ica exemplo, inter mili citebla, montras ke Esperanto, povante uzar nur de o ye, en kazi analoga, produktas neeviteble dusenceso o lasas l'ideo en la neprecizeso. Fakte ica linguo ne povas tradukar lu.

(5) Lu Deo.


Comments

Popular posts from this blog

Titanic

"Titanic". Poemo en Ido da S. Liljedahl.   En la kolda nokto longa silencoza, super l'oceano kalma marveloza flugas la fiera navo di la mondo. On festenas, dancas en flirtanta rondo, nulu pensas a dizastro, nam ne ventas, ma subite tremon gigantal on sentas. Quo eventis? omni klamas, ne savanta ke Titanic ja recevis shoko mortiganta. Helpez, helpez esas lua vorti lasta per elektra radii en la spaco vasta. Malgre to nur kelka centi de la mili povas evitar la morto per salvili. Harda fato tiras spozo de spozino, kindi de gepatri, frato de fratino. Multi, qui nultempe a sa Deo venis, nun suplikas Il, qua donis e qua prenis. E "Plu proxim Deo", la muziko sonas, dum ke la giganto en la ondi dronas. Ube esas tua povo nun, homaro, ye kombato en la sino di la maro? Ti qui ja salvesis, fore quik duktesas e la krii del mortanti lente cesas. Ho, Titanic, granda radioz titano, tale desaparis tu en l'oceano! Fonto: Mondo I 94 (mayo 1912) spozo = spoz-(ul)o kindi = filii

Unitazo

Unitazo: fixa recevuyo en qua homo povas urinifar o fekifar, tipale konsistanta en granda bolo konektita a sistemo por ek-flushar l'exkrementi ad-en kloako o septa foso. l'intestino sequas fazo unitazo, unitazo a tu per rapida pazo unitazo, unitazo dum la lekto di ul frazo unitazo, unitazo yen la falo di extaso unitazo, unitazo forta «pluf» e grand emfazo unitazo, unitazo ula-foye, plena kazo unitazo, unitazo kompatindo, ica nazo unitazo, unitazo ma tempope venas blazo unitazo, unitazo por homaro, vivo-bazo unitazo, unitazo alejero, santa vazo unitazo, unitazo Dedikat a ti omna qui ne acesas unitazo lor oportuna instanto.