Skip to main content

Titanic

"Titanic".

Poemo en Ido da S. Liljedahl.

 En la kolda nokto longa silencoza,
super l'oceano kalma marveloza
flugas la fiera navo di la mondo.
On festenas, dancas en flirtanta rondo,
nulu pensas a dizastro, nam ne ventas,
ma subite tremon gigantal on sentas.
Quo eventis? omni klamas, ne savanta
ke Titanic ja recevis shoko mortiganta.
Helpez, helpez esas lua vorti lasta
per elektra radii en la spaco vasta.
Malgre to nur kelka centi de la mili
povas evitar la morto per salvili.
Harda fato tiras spozo de spozino,
kindi de gepatri, frato de fratino.
Multi, qui nultempe a sa Deo venis,
nun suplikas Il, qua donis e qua prenis.
E "Plu proxim Deo", la muziko sonas,
dum ke la giganto en la ondi dronas.
Ube esas tua povo nun, homaro,
ye kombato en la sino di la maro?
Ti qui ja salvesis, fore quik duktesas
e la krii del mortanti lente cesas.
Ho, Titanic, granda radioz titano,
tale desaparis tu en l'oceano!

Fonto: Mondo I 94 (mayo 1912)

spozo = spoz-(ul)o
kindi = filii
gepatri = genitori
frato = frat-(ul)o
sa = lua, lia, sua

Comments

  1. Anonymous7/12/22 11:41

    Complex half high precision machining printing could be achieved using advanced robots collaborating with positioners and motion management software. Fill out the shape below to receive a customized quote in your project. We will contact you for extra project data as needed and send you a quote inside 5 enterprise days. Get to know our corporations, and study concerning the metalcasting/machining trade, by reading the Eagle Group Blog.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Malediki di Iob

Malediki di Iob A lua naskal dio. Perisez la dio, en qua me naskis,           e la nokto, qua dicis: «Infantulo esas konceptita»! Ta dio, lu chanjesez a tenebro,          Deo ne suciez lu en la cielo, e la lumo ne plus brilez sur olu!          Olun kaptez la tenebro e l'ombro dil morto; super lu rezidez densa nubi,          e lun terorigez nigra fenomeni. Ta nokto, olun raptez la tenebro;          ol desaparez ek la yaro; ol ne plus kontesez en la monati!          Sterila divenez ta nokto; la joyo forirez de olu!          Ti maledikez lu, qui maledikas la dii, (1) ti, qui savas iritar Leviathan! (2)          La steli di lua krepuskulo extingez; ol vane expektez ul lumo,          ed ol ne videz la palpebri dil auroro; nam ol ne klozis la sino, qua konceptis me,          nek deturnis la sufro de mea regardi! Pro quo me ne mortis en la ventro di mea matro?          pro quo me ne expiris ekirante lua sino? Pro quo me trovis gremio (3) por aceptar me,          e mami por alaktar me? Nun

Unitazo

Unitazo: fixa recevuyo en qua homo povas urinifar o fekifar, tipale konsistanta en granda bolo konektita a sistemo por ek-flushar l'exkrementi ad-en kloako o septa foso. l'intestino sequas fazo unitazo, unitazo a tu per rapida pazo unitazo, unitazo dum la lekto di ul frazo unitazo, unitazo yen la falo di extaso unitazo, unitazo forta «pluf» e grand emfazo unitazo, unitazo ula-foye, plena kazo unitazo, unitazo kompatindo, ica nazo unitazo, unitazo ma tempope venas blazo unitazo, unitazo por homaro, vivo-bazo unitazo, unitazo alejero, santa vazo unitazo, unitazo Dedikat a ti omna qui ne acesas unitazo lor oportuna instanto.