Skip to main content

Specimeno

La progresi di la cienco e di l' industrio dum la dekenonesma yarcento multigis grandege la relati inter omna civilizita populi: la fervoyi e la vapornavi proximigis li reciproke; la telegrafilo, la telefonilo supresis la disto inter li. Mem ti, qui ne ekiris e nultempe ekiros ek sua patrio, povas su vidar subite koram stranjeri veninta per motorveturo o per direktebla aernavo. Or nulu povas savar omna stranjera lingui, e mem tre poki en omna naciono povas savar un o du lingui di vicina landi. Esas do necesa, ke la mondo havez un linguo helpanta komuna por la relati internaciona omnaspeca. Or ica linguo devas esar lernebla e komprenebla senpene da la maxim granda nombro de personi; konseque la maxim bona linguo internaciona esas ta, qua prizentas la maxim granda facileso por la maxim multa homi: e ca defino suficas por determinar komplete la solvo di la problemo.

Fonto: Vocabulaire usuel, Louis DE BEAUFRONT, 1938, p. 5.

Les progrès des sciences et de l’industrie durant le dix-neuvième siècle ont multiplié énormément les relations entre tous les peuples civilisés : les chemins de fer et les bateaux à vapeur les ont rapprochés les uns des autres ; le télégraphe, le téléphone ont supprimé la distance entre eux. Même ceux qui ne sont pas sortis et ne sortiront jamais de leur patrie peuvent se voir soudainement en présence d’étrangers venus en véhicule à moteur ou en ballon dirigeable. Or personne ne peut savoir toutes les langues étrangères, et même très peu dans toute nation peuvent savoir une ou deux langues de pays voisins. Il est donc nécessaire que le monde ait une langue auxiliaire commune pour les relations internationales de toute espèce. Or cette langue-ci doit pouvoir être apprise et comprise sans peine du plus grand nombre de personnes ; par conséquent la meilleure langue internationale est celle qui présente la plus grande facilité pour le plus grand nombre d'hommes : et cette définition-ci suffit pour déterminer complètement la solution du problème. 

Comments

Popular posts from this blog

Titanic

"Titanic". Poemo en Ido da S. Liljedahl.   En la kolda nokto longa silencoza, super l'oceano kalma marveloza flugas la fiera navo di la mondo. On festenas, dancas en flirtanta rondo, nulu pensas a dizastro, nam ne ventas, ma subite tremon gigantal on sentas. Quo eventis? omni klamas, ne savanta ke Titanic ja recevis shoko mortiganta. Helpez, helpez esas lua vorti lasta per elektra radii en la spaco vasta. Malgre to nur kelka centi de la mili povas evitar la morto per salvili. Harda fato tiras spozo de spozino, kindi de gepatri, frato de fratino. Multi, qui nultempe a sa Deo venis, nun suplikas Il, qua donis e qua prenis. E "Plu proxim Deo", la muziko sonas, dum ke la giganto en la ondi dronas. Ube esas tua povo nun, homaro, ye kombato en la sino di la maro? Ti qui ja salvesis, fore quik duktesas e la krii del mortanti lente cesas. Ho, Titanic, granda radioz titano, tale desaparis tu en l'oceano! Fonto: Mondo I 94 (mayo 1912) spozo = spoz-(ul)o kindi = filii

Malediki di Iob

Malediki di Iob A lua naskal dio. Perisez la dio, en qua me naskis,           e la nokto, qua dicis: «Infantulo esas konceptita»! Ta dio, lu chanjesez a tenebro,          Deo ne suciez lu en la cielo, e la lumo ne plus brilez sur olu!          Olun kaptez la tenebro e l'ombro dil morto; super lu rezidez densa nubi,          e lun terorigez nigra fenomeni. Ta nokto, olun raptez la tenebro;          ol desaparez ek la yaro; ol ne plus kontesez en la monati!          Sterila divenez ta nokto; la joyo forirez de olu!          Ti maledikez lu, qui maledikas la dii, (1) ti, qui savas iritar Leviathan! (2)          La steli di lua krepuskulo extingez; ol vane expektez ul lumo,          ed ol ne videz la palpebri dil auroro; nam ol ne klozis la sino, qua konceptis me,          nek deturnis la sufro de mea regardi! Pro quo me ne mortis en la ventro di mea matro?          pro quo me ne expiris ekirante lua sino? Pro quo me trovis gremio (3) por aceptar me,          e mami por alaktar me? Nun

Unitazo

Unitazo: fixa recevuyo en qua homo povas urinifar o fekifar, tipale konsistanta en granda bolo konektita a sistemo por ek-flushar l'exkrementi ad-en kloako o septa foso. l'intestino sequas fazo unitazo, unitazo a tu per rapida pazo unitazo, unitazo dum la lekto di ul frazo unitazo, unitazo yen la falo di extaso unitazo, unitazo forta «pluf» e grand emfazo unitazo, unitazo ula-foye, plena kazo unitazo, unitazo kompatindo, ica nazo unitazo, unitazo ma tempope venas blazo unitazo, unitazo por homaro, vivo-bazo unitazo, unitazo alejero, santa vazo unitazo, unitazo Dedikat a ti omna qui ne acesas unitazo lor oportuna instanto.