Skip to main content

Suno someral

Me komencis lernar la linguo inter-naciona dek yari ante nun. Ho! quante la tempo flugas… Me memoras la sunoza dii kande me skriptis, kun poka diferi, la yena poemo en la Franca:

Soleil d'été
Tu m'illumines
Ô bonne mine
Maintenant j'ai!

Lune d'automne
Sois mon lampion
De la saison
Si monotone!

Flocons de neige
Immaculés
D'un blanc sacré
Quel beau cortège!

Bourgeons d'espoir
Tant hâte j'ai
De te revoir
À mes côtés…

L'unesma linei subite aparis en mea spirito kande mea okuli dazlesis da lum-radii en ula matino di printempo 2024.

Me nun preske evas 26 yari, ed en 2013 me evis cirkume 15 yari. Sam-tempe me multe chanjis, e sam-tempe me restis la sama. E quankam me tra-pasis diferanta pasioni, diferanta amikesi, diferanta amori, diferanta lukti, Ido restis e restas esar la cintilo qua acendas mea kordio irge kande me sentas vakueso en mea spirito.

Ti qui bone konocas me (me inkluzite) forsan remarkis ke me tendencas vivar cikli en mea vivi. E ta cikli semblas plu o min sequar la sezoni. Me lasis Ido dop me dum la pasinta monati, e nun me retrovenas… Ka me ne ja agis ulo simila pasinta-yare? Me nun es en ta ciklo qua anxias pro laboro universitatal, pro la somero qua adias, pro la tempo qua flugas, kun mea energio, kun mea motivozeso—la vakueso qua proximeskas me, e mea spirito qua dicas a su: ka tu pavoras la nihilo? Or pro quo tu tante serchas ol?

Se la ciklo duros, en printempo me forsan probos reformar la linguo, od altra stultajo. Advere la cikli iteresas, ma mea energio ne es la sama kam antee. Olim me sentis ne nur granda entuziasmo ma anke granda amo por Ido e sam-tempe granda odio kontre ol. Un de ta odii esis la tri-silaba pronunco di «fairo», qua ver-simile solvesis da nia sam-ideano Gonçalo tre recente. No, me trovis la libri a qui me maxim fidas, me pozis li aden mea retloko https://www.lernez.com e me esperas deviacar nek de ta linguala literaturo, nek del kustumi komunitatal—qui pos meditado ne tante deviacas ipse de la literaturo. Ca foyo es forsan la justa, nam nun—pos explorir Esperanto ed Interlingua detaloze—me koncias pri la prioraji. Od adminime me kredas lo. Ido bezonas uzesar. Quale on dicas en la Angla: the proof of the pudding is in the eating.

Me remarkis ke la Ido-renkontri omna-saturdia (o preske) duras eventar. Por me to es granda joyo, mem se me ne parto-prenas li, e me es tre kontenta vidir ke Gonçalo anke parto-prenas li nun. Ido vivas, e to es grava bezono por me.

Pro quo me ne parto-prenas li? Me ne habitas sola che me, me vivas kun mea matro. E por me la matini saturdial es kustumale tempi di repozo, di silenco. Do ruptar ta pauzo per lauta diskuti en linguo stranjera… me preferas skribar.

Ca-somere, me laboris en laboratorio kun ciencisto pri genetiko. Mea laboro esis uzar genealogio por identifikar strukturi sub-popula qui indikus, exemple, la riski developor morbo heredebla.

Por esar plu exakta, me studiis un del maxim kompleta arbori genealogial en la mondo, di qua la maxim recenta membri vivas o vivis en mea nasko-regiono, Saguenay—Lac-Saint-Jean. Ta projeto, nomata la BALSAC-failo, kontenas plu kam tria-centa-mil individui, rikonstruktita ek civila dokumenti (pri mariaji, bapti, edc.)

Per informatikal funcioni, me sucesis analizar la relati inter ta individui segun ciencal principi di biologio (populal genetiko): la koeficienti di konsanguineso, di parenteso, la kontributi genetikal, edc.

Per ta analizi, me esperas ke ul-die on sucesos identifikar la maxim probabla ancestri qui ad-portis certena morbi al regiono (per la fondintal efekto) segun la maniero en qua la morbo heredesis, e tale ameliorar la precizeso (en ciencal termini: sentiveso e specigiveso) dil nuna praktiki di detektado e preventado dil morbi, qui povas esar tre kustoza.

Ta laboro es tre ecitanta por me, e me juas ke me povos durar ol por mea bacheloreso dum magistreso pri duriva saneso.

Ta someral projeto es l'unesma foyo depos mea studiado en medicino ke me sentas konkordo inter mea intereso e mea produktiveso. En medicino, me kelke sucesis studiar la temi ma sempre devis evitar fugar ad altra interesi tal quala Ido. En neurocienco, la musi semblis a me ne sat interesiva e me desprizis la nivelo di izoleso en qua me trovis quik pos la komenco di COVID-19 en marto 2020.

En informatiko, la temi interesas me, me es produktiva, ma la profesori es tante tedanta pro lia semblanta manko di entuziasmo e di kompetenteso docal, ke me tandem rezolvis nur agar lo necesa e nulo plusa. Regretinde, en mea universitato plura profesori docas pro obligeso, nam ta tasko es obligal kande on volas facar serchado ciencal.

Nun es la tempo kompletigar demando por forsan obtenor stipendio dum mea magistreso… Demando qua igas me anxiar. Me devas prizentar me ipsa e mea laboro kom modeli di ecelo, quo tote ne semblis a me esar la kazo en la pasinta yari. Me serchas la vorti por deskriptar, ma ta serchado quik duktas me prokrastinar mea skriptado. Do vice skriptar por stipendio, me riorganizas la hemo, me riinstalas la fonografilo, me ludas tablo-teniso e… me probas skriptar kelka linei en Ido.

Comments

Popular posts from this blog

Titanic

"Titanic". Poemo en Ido da S. Liljedahl.   En la kolda nokto longa silencoza, super l'oceano kalma marveloza flugas la fiera navo di la mondo. On festenas, dancas en flirtanta rondo, nulu pensas a dizastro, nam ne ventas, ma subite tremon gigantal on sentas. Quo eventis? omni klamas, ne savanta ke Titanic ja recevis shoko mortiganta. Helpez, helpez esas lua vorti lasta per elektra radii en la spaco vasta. Malgre to nur kelka centi de la mili povas evitar la morto per salvili. Harda fato tiras spozo de spozino, kindi de gepatri, frato de fratino. Multi, qui nultempe a sa Deo venis, nun suplikas Il, qua donis e qua prenis. E "Plu proxim Deo", la muziko sonas, dum ke la giganto en la ondi dronas. Ube esas tua povo nun, homaro, ye kombato en la sino di la maro? Ti qui ja salvesis, fore quik duktesas e la krii del mortanti lente cesas. Ho, Titanic, granda radioz titano, tale desaparis tu en l'oceano! Fonto: Mondo I 94 (mayo 1912) spozo = spoz-(ul)o kindi = filii

Malediki di Iob

Malediki di Iob A lua naskal dio. Perisez la dio, en qua me naskis,           e la nokto, qua dicis: «Infantulo esas konceptita»! Ta dio, lu chanjesez a tenebro,          Deo ne suciez lu en la cielo, e la lumo ne plus brilez sur olu!          Olun kaptez la tenebro e l'ombro dil morto; super lu rezidez densa nubi,          e lun terorigez nigra fenomeni. Ta nokto, olun raptez la tenebro;          ol desaparez ek la yaro; ol ne plus kontesez en la monati!          Sterila divenez ta nokto; la joyo forirez de olu!          Ti maledikez lu, qui maledikas la dii, (1) ti, qui savas iritar Leviathan! (2)          La steli di lua krepuskulo extingez; ol vane expektez ul lumo,          ed ol ne videz la palpebri dil auroro; nam ol ne klozis la sino, qua konceptis me,          nek deturnis la sufro de mea regardi! Pro quo me ne mortis en la ventro di mea matro?          pro quo me ne expiris ekirante lua sino? Pro quo me trovis gremio (3) por aceptar me,          e mami por alaktar me? Nun

Unitazo

Unitazo: fixa recevuyo en qua homo povas urinifar o fekifar, tipale konsistanta en granda bolo konektita a sistemo por ek-flushar l'exkrementi ad-en kloako o septa foso. l'intestino sequas fazo unitazo, unitazo a tu per rapida pazo unitazo, unitazo dum la lekto di ul frazo unitazo, unitazo yen la falo di extaso unitazo, unitazo forta «pluf» e grand emfazo unitazo, unitazo ula-foye, plena kazo unitazo, unitazo kompatindo, ica nazo unitazo, unitazo ma tempope venas blazo unitazo, unitazo por homaro, vivo-bazo unitazo, unitazo alejero, santa vazo unitazo, unitazo Dedikat a ti omna qui ne acesas unitazo lor oportuna instanto.