Skip to main content

Glosario

agresar: tr. (1) Facar atako violentoza kontre persono. Agreso es atako ne-expektita, sen motivo, sen provoko. Atako referas a kombato, lukto qua komencas de un latero; ma agreso referas al ago unesma qua es la kauzo dil konflikto. (2) (psikofiziologio) Atakar la integreso dil funcioni korpala o mentala dil individuo, da agento qua produktas morbo.

aparkar: tr. Igar (vehilo) haltar ye loko partikulara.

diskordar: netr. Deskonkordar.

dekrementar: tr. Diminutar o sustracionar, specale en serio ye fixa grado.

ekrano: Aparato elektronikala por la vidala prizento di datumi.

fokao: Mar-hundo.

glicido: Makromolekulo organika naturala od artificala kompozata da karbo, hido ed oxo, di qua la rolo precipua es provizar energio al organismo (formulo: Cn(H2O)p).

hipernimo: Vorto kun senco plu vasta kam altra vorto. Ex. «animalo» es hipernimo di «bestio», nam omna bestii es animali, ma omna animali ne es bestii.

hiponimo: Vorto kun senco plu preciza kam altra vorto. Ex. «bestio» es hiponimo di «animalo», nam omna bestii es animali, ma omna animali ne es bestii.

inkrementar: tr. Augmentar od adicionar, specale en serio ye fixa grado.

intrenar: tr. La «shutro» centrala di la triptiko «komencar», «intrenar», «finar», uzata kande -as, -is, -os ne es sat preciza.

-ito: (1) (medicino) Sufixo qua, juntita a radiko noma, indikas inflameso, morbo dil organo quan expresas la radiko. (2) (humuroze) Sufixo qua, juntita a radiko noma od adjektiva, komparas manio, obsedo o defekto homala relatanta lo expresata dal radiko a kondiciono morbala. (3) (kemio) Sufixo qua, juntita a radiko noma pri elemento kemiala, formacas la nomo di salti o di estero de acido -oza. Ex. (1) nervito, bronkiito, (2) smartfonito, televizorito, (3) sulfito, fosfito.

ketogena: Dicesas pri dieto kun multa grasi, adequata proteini, poka glicidi, qua en medicino uzesas precipue por kuracar epilepsio desfacile dominacebla che pueri.

knopo: (elektr.) Mikra cilindro, ek materio eletro-nekonduktiva, mantenata en glito-tubeto, kun un resorto, e qua uzesas por igar interkontaktar la extremaji di elektro-filo fluidoza, o por ruptar ta kontakto.) Vice «butono».

kontradiktar: tr. vice «kontre-dicar», qua ne sequas la logiko di transitiveso.

koronaviruso: Viruso dil genero Coronavirus.

kriptovaluto: Dijitala valuto fondita sur sistemo kriptografala.

kroniklo: Kroniko. Por evitar konflikto kun «kronika».

leudo: Genro-neutra vorto por kerlo.

mariski: Manjebla vivinti aquala.

meyoso: Duopla divido celulala, qua duktas al produkto di gameti.

meliorativa: Antonimo di pejorativa.

memo: Elemento di kulturo o di konduto-sistemo quan on povas konsiderar kom pasinta de un individuo ad altra per ne-genal moyeni, specale imitado. (2) Humuroza imajo, video, texto-peco, edc., quan Interret-uzeri kopias (ofte kun mikra varii) e dissendas rapide.

neo-: Prefixo qua signifikas «nova».

neuro-: Prefixo qua signifikas «qua relatas la nervi e la nervala sistemo».

poliomyelito: Poliomielito.

prokrastinar: tr. Ajornar til morge.

rutero: (telekomuniko) Mekanismo qua direktas la datumi e la mesaji qui cirkulas en reto.

Serendip-al-ajo: Fortuno qua posibligas facar grava deskovro, nome ciencala; ca deskovro.

stevio: (1) (botaniko e komuna senco) Genero di planti de Sud-Amerika, di qua speco (Stevia rebaudina) prizentas folii qui kontenas glikosido, la steviosido, kun forta povo dolcigiva. (2) Extrakturo de la folio di ca planto, uzata kom dolcigivo naturala.

stresar: netr. (1) (biologio, psikologio) Esar en la estado di respondo del organismo al faktori di agreso fiziologiala e psikologiala ed al emoci (agreabla o desagreabla) qui necesigas adapto (elemento dil teorio dil sindromo generala di adapto). (2) (komuna senco) Desquieteskar, angorar, esar tensita edc.

tezauro: Libro qua facas listo de vorti en grupi de sinonimi e relatanta koncepti.

toileto: Fixa recevuyo en qua persono povas urinifar o fekifar, tipale konsistanta ye granda vazo konektita a sistemo por for-igar per aquo l'exkrementi ad-en kloako o septa foso.

torturar: tr. Violentar (ulu) por igar lu konfesar co quon lu refuzas revelar, violento per qua on aplikas a lu sufri korpal tala ke lu koaktesas cedar por igar li cesar.

-uda: Sufixo qua signifikas «qua havas konsiderinda (pro grandeso, multeso, edc.)…».

video: (1) L'enrejistrado, riproduktado, o brodkastado di movanta vidal imaji. (2) Enrejistruro de movanta vidal imaji facita dijitale o sur video-bendo.

vlogo: Video-blogo.

Popular posts from this blog

Prece super le Acropole

"Io nasceva, deessa al oculos blau, de parentes barbare, al domo del Cimmerios bon e virtuose qui habita al bordo de un mar sub umbra, ericiate de roccas, sempre battite per le tempestas. Ibi on cognosce a pena le sol; le floras es le muscos marin, le algas e le conchas que on trova in le fundo del baias solitari. Ibi le nubes pare sin color, e le gaudio mesme es un poco triste; ma fontanas de aqua frigide ibi sorti del rocca, e le oculos del juvene pueras es como iste verde fontanas ubi, super fundos de herbas ondulate, mira se le celo. "Mi patres, si longe que nos pote remontar, esseva votate al navigationes lontan, in mares que tu Argonautas non cosgnosceva. Io audiva, quando io esseva juvene, le cantos del viages polar; io esseva cunate al memoria del glacies flottante, del mares brumose similabile a lacte, del insulas populate de aves que canta a su horas e que, prendente lor involo totes insimul, obscura le celo." Prière sur l'Acropole de Renan (1883)

Malediki di Iob

Malediki di Iob A lua naskal dio. Perisez la dio, en qua me naskis,           e la nokto, qua dicis: «Infantulo esas konceptita»! Ta dio, lu chanjesez a tenebro,          Deo ne suciez lu en la cielo, e la lumo ne plus brilez sur olu!          Olun kaptez la tenebro e l'ombro dil morto; super lu rezidez densa nubi,          e lun terorigez nigra fenomeni. Ta nokto, olun raptez la tenebro;          ol desaparez ek la yaro; ol ne plus kontesez en la monati!          Sterila divenez ta nokto; la joyo forirez de olu!          Ti maledikez lu, qui maledikas la dii, (1) ti, qui savas iritar Leviathan! (2)          La steli di lua krepuskulo extingez; ol vane expektez ul lumo,          ed ol ne videz la palpebri dil auroro; nam ol ne klozis la sino, qua konceptis me,          nek deturnis la sufro de mea regardi! Pro quo me ne mortis en la ventro di mea matro?          pro quo me ne expiris ekirante lua sino? Pro quo me trovis gremio (3) por aceptar me,          e mami por alaktar me? Nun

Decembro

monato decembro sub zero ul nombro arivas tenebro dormema cerebro fatig omna membro me iras al chambro me lektas ul libro yen klozas palpebro me sonjas pri zebro kokumbro kom sabro